|
  • سلیمی نمین در گفتگو با صبح نو:

    عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفت وگو با خبرنگار روزنامه صبح نو، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حوادث اخیر کشورمان و رفتار شناسی رسانه های بیگانه دراین باره،…