|
شناسه خبر: 7234

جهان هولوگرام

جهان هولوگرام یا هولوگرافیک چیست؟ اصل هولوگرافی از اصول نظریه های رشته ای و فرضیه ای از گرانش کوانتومی است که بیان می کند در توصیف یک حجم از فضا (اشیا ) یک مرز کم بعد در منطقه ای رمز گذاری شده است. یعنی یک مرز نوری و یا یک افق گرانشی. اصل هولوگرافی از ترمودینامیک سیاه الهام گرفته است. ترمودینامیک سیاه یا همان سیاهچاله ها مهمترین عامل شکل گیری فرضیه جهان هولوگرامی است. پارادوکس اطلاعات، سیاه چاله را در چارچوب نظریه رشته معین می کند. در فیزیک (تئوریک) جهان را  دو بعدی تصور و تعریف می کنیم در حالی که در جهان هولوگرام این بحث مطرح است که تصور ما از بعد سوم به دلیل تصویری از جهان دو بعدی است که در افق بیکران کیهان داریم. جهان ما مسطح است و در آن فواصل کیهانی وجود دارد. به همین دلیل این تصور شکل می گیرد.

اغلب ما هولوگرام را بر روی کارت های اعتباری و برچسب ها دیده ایم این قطعات دو بعدی هستند اما سه بعدی به نظر می رسند. همین اصل، اصل هولوگرام تعریف شده است که واقعیت دارد. فضای دو سیتر (جهان دو سیتر) نام فضایی است که اصل هولوگرام را در آن مورد آزمایش قرار داده اند، در این آزمایش پدیده گرانش در فضای سه بعدی تعریف شد و ذرات کوانتومی با دو بعد محاسبه شد، نتایج نشان داد دو محاسبه بر هم منطبق هستند. برای درک بهتر از جهان هولوگرام می توان به مثال آینه اشاره نمود. هرگاه به آینه نگاه می کنید تصویری را می بینید که دقیقا مثل شما نیست، زمانی که دست راست خود را بلند می کنید تصویر داخل آینه دست چپ خود را بالا می برد و از آن گذشته تصویر آینه صرفا مجموعه ای از نور منعکس شده است و جسمی یا بدنی در پشت آن وجود ندارد، بازتاب بین شما و تصویر فوق ناشی از قوانین فیزیک است. جهان هولوگرافیک می گوید که: هر آنچه از واقعیات می بینیم ترسیم سه بعدی از واقعیت است. هولوگرام تصویری از سه بعد طول و عرض است. بعد سوم اشیا عمق دیده نمی شود بلکه تصور می شود. زمانی که نور به سطح شی از زاویه های معین برخورد کند این بعد سوم نمایان می شود.

01

نظریه جهان هولوگرافیک یا هولوگرام

پیشرفت تلسکوپ ها و تجهیزات مختلف برای سنجش، این امکان را به دانشمندان داده است که مقدار زیادی از داده های پنهان شده در مایکروویو ها را کشف کنند. از لحظه ایجاد جهان تا به اکنون هرگونه صدایی  وجود داشته کسب نموده و با استفاده از این اطلاعات به مقایسه پیچیده بین شبکه های ویژه در داده ها و تئوری کوانتومی دست پیدا کنند، ساده ترین نظریه های میدان کوانتومی می توانند تمامی مشاهدات کیهان شناختی جهان اولیه و نظریه جهان هولوگرام را توضیح دهند. پروفسور اسکندر اظهار می دارد، هولوگرافی جهشی بزرگ در شیوه اندیشیدن ما در مورد ساختار و آفرینش جهان است.

 

 

نظریه نسبیت انیشتین و جهان هولوگرام

نظریه نسبیت عام انیشتین همه چیز را در مقیاس بزرگ جهان به خوبی توضیح می دهد اما هنگام بررسی ریشه های آن شروع به توضیح موارد متعدد در مورد جهان می کند. مکانیسم های سطح کوانتومی در تایید با نظریه انیشتین به گونه ای است که دانشمندان طی 10 سال تلاش برای ترکیب این دو نظریه داشتند و موفق به این امر نشدند. برخی معتقد هستند مفهوم جهان هولوگرافی پتانسیل سازش (ترکیب) این دو را دارد و به دانشمندان کمک خواهد کرد درباره جهان اولیه و چگونگی پیدایش زمان و فضا به درک بیشتر و بهتری برسند.

02

دنیای هولوگرام چیست

تعداد نامحدودی جهان های خارج از دنیای ما وجود دارد. دوگانگی بین ذرات و امواج شناخته می شود اما در واقع به نظر می رسد دنیایی ماورایی وجود دارد. در آن جهان مکانی برای رفتن وجود ندارد به این معنی که آن دنیا با این تعریف از ابعاد متفاوتی برخوردار است. حتی جاذبه گرانشی هولوگرام ابعاد کمتری از آنچه ما تصور می کنیم دارد و یکی از ویژگی های بنیادی فضا است که مدعی است در اینگونه توصیف ریاضی از جهان، جهان یک بعد کمتر دارد به این دلیل که تصویری از فرایندهای دو بعدی روی یک افق عظیم در کیهان وجود دارد.

اصل هولوگرافیک در فضا و زمان برقرار است. پدیده های گرانشی مهمترین بخش جهان هولوگرام و نظریه اصل هولوگرافیک است که اشیا دو بعدی در نظر ما سه بعدی درک می شود و این نظریه می گوید، ذره کوانتومی در نظریه ای دو بعدی فضایی محاسبه می شود، این نظریه مهم فیزیکی نظری است و به جهان ما ربط چندانی ندارد، ظاهرا ما در چنین فضای پاد دوسیته ای زندگی نمی کنیم. این چنین فضایی با ویژگی های عجیب است زیرا در این نظریه هر شی به سمت جلو پر شود دور جهان می چرخد و دوباره از پشت به همان نقطه باز می گردد، در صورتی که در دنیای واقعی ما اشیا فقط رو به جلو حرکت کرده و ضمن اینکه مسافت خاصی را طی می کند در صورتی که به مانعی برخورد کند از حرکت باز می ایستد و جهان ما در فواصل جنوبی خمش مثبت دارد

.

 

 

 

 

استحکام جهان هولوگرام

استحکامی که در جهان وجود دارد نشان می دهد ماده جامد صرفا مقداری ماده است که اندازه مشخصی دارد. فضای مسطح گرانش کوانتومی توضیحی برای نظریه هولوگرافیک است. تئوری کوانتوم با شواهد فیزیکی که ارائه می کند در هم تنیدگی کوانتومی این ویژگی جدایی ناپذیر تئوری کوانتوم را توضیح غیر مستدل می دهد. تناظر یکی از اصول جهان هولوگرام است که در دنیای ما باز هم اثبات شده نیست اما شواهدی مبنی بر وجود آن وجود دارد.

جهان ما بخش کوچکی از کهکشان بزرگ است و تنها جاذبه گرانشی است که باعث می شود نقطه سرد را حس کنیم  و تاریکی این کهکشان ها و انرژی که به سمت خود جذب می کند را درک کنیم. کهکشان ها انرژی تاریک را به سمت خود می کشاند و بر روی جهان ما فشار وارد می کند. مقادیر فیزیکی مشخصی باید وجود داشته باشد تا بتواند هر دو نظریه  را حساب شده و تایید نماید و نتیجه مشابهی ارائه کند. فرضیاتی که بر اساس اصل هولوگرافی ارائه می شود، می گوید در فضاهای مسطح این سه بعد درک می شود و گواه اعتبار ارتباط در جهان است. هم اکنون مقوله ای که در گذشته قابل باور نبود با ابزاری آزمایشی مورد اعتبار سنجی قرار می گیرد و کاملا نتایج مستند و قابل توجهی ارائه می دهد که جهان هولوگرامی وجود دارد و ممکن است جهان ما یک جهان هولوگرافیک باشد.

ارسال نظر