|
  • نسبت برگزاری دادگاه‌های ابرمفسدان اقتصادی با سند تحول قوه‌قضاییه چیست؟

    تایید حکم دادگاه بدوی حسن رعیت و همدستان او ازسوی دیوانعالی کشور و محکومیت به بازگرداندن بیت‌المال، خبری بود که اخیرا بیرون آمد و نشانی از عزم جدی قوه‌قضاییه در مبارزه با ابرمفسدان داشت. محکومیت حسن…

  • آمار پوسیدگی دندان در ایران افزایش سه‌برابری داشته است

    متاسفانه خدمات دندانپزشکی قیمت بالایی دارند که بسیاری از این خدمات هم تحت پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرند.