|
شناسه خبر: 5411

حرام بودن تجارت با صهیونیست ها ازسوی مرجعیت عراق اعلام شد

فتوای آیت الله

با فتوای آیت الله سیستانی علیه رژیم صهیونیستی و حــرام اعـلـام کردن تجــارت بــا اســرائیل، اربیل در شــمال عــراق، بــه بنب ســت عادیســازی روابــط بــا رژیم صهیونیســتی رســید..

شــهر مقــدس نجــف روز دوشــنبه 17آبانمــاه بــا یک فتوای تاریخی همراه شــد. روز دوشــنبه، رســانه های عراقی به نقل از دفتر مرجع جهان تشــیع خبر دادند: هر نوع تجارت بــا کالاها و تولیدات اســرائیلی یا حامی رژیم صهیونیســتی حرام اســت. در این گزارش افزوده شــده که در پاســخ به اســتفتای صورت گرفتــه در مورد نحــوه تعامل تجــاری با ایــن نــوع کالاها و مجــاز بودن دادوســتد با مرا کز یا فروشــگاه هایی که برخی از ســود خود را به حمایت از اسرائیل اختصاص می دهند تاکید شده است: تعامل و دادوســتد با تولیدات اسرائیلی و تولیدات شرکت هایی که به صورت مؤکد ثابت می شود از اسرائیل حمایت موثری دارند، جایز نیست.

بن بست اربیل

اوایــل مهرمــاه امســال بــود که اربیــل در شــمال عراق میزبــان نشســتی دربــاره عادیســازی روابــط بــا رژیمصهیونیستی شد. هرچند، این نشست به صورت غیردولتــی بــود امــا وا کنش های بســیاری را بــه همراه داشــت. در همان زمان، انتشــار این خبــر طیف های مختلف عراقی حتی در داخل اقلیم را در شوک فروبرد و جدال بزرگی را برانگیخت تا آنجا که مســوولان عراقی برای بازداشــت و مجازات برگزارکنندگان این نشســت وارد اقــدام شــدند و همه رهبــران و جریانات سیاســی عراق باالتفاق، این اقدام و نشســت را محکوم کردند. بسیاری از کارشناسان هم در آن زمان اعلام کردند که پشت پرده نشســت اربیل که با عنوان «نشست صلح و استرداد» برگزار شــد و شخصیت های ناشناخته ای در آن حضور داشــتند، نشــاندهنده فریبی اســت که تلاش میکرد جلسه مذکور را گفت وگویی بین ادیان و دعوتی برای صلح و مبارزه با تروریسم بداند و در نهایت در وادی عادی ســازی وارد شــود؛ اقدامــی که پیشــتر از ســوی امــارات و بحریــن اجرایــی شــده بــود و پــس از برگزاری نشست های مختلف اقتصادی، عادیسازی خودشــان با رژیم صهیونیســتی را در کاخ سفید اعلام کردند. به اعتقاد بسیاری، نشست اربیل تحت عنوان عادی ســازی روابط بــا تلآویو اقدامی بود که ازســوی نیروهای وابسته به امارات در عراق دنبال شد، هرچند درنهایت با وا کنش دولت بغداد عقیم ماند. فتوای مرجعیت عراق درباره ممنوعیت تجارت با رژیمصهیونیستی گهگاهی برخی زمزمهها درباره رابطه با تلآویو از برخی محافــل نزدیــک بــه غــرب در عراق شــنیده میشــود، هرچنــد این گروهها با آ گاهی از مخالفت افکارعمومی عراق جرات عرضانــدام را ندارند. درعینحال فتوای اخیر آیتاهلل سیستانی درباره تحریم کاالهای اسرائیلی را میتوان وا کنشی به همین زمزمهها دانست. در عراق همیشه مرجعیت نقش تعیینکننده در روند تحوالت سیاســی و اجتماعی و تاریخ این کشــور داشته است و درحالحاضــر فتــوای اخیــر مرجعیت شــیعه هرگونه گامی در مســیر عادیســازی روابط با تلآویــو را نا کام خواهد گذاشــت. درعینحال، مقلدان و دوستداران مرجــع عالیقــدر، آیتاهلل سیســتانی نهفقــط در عراق بلکه در ســایر کشــورهای منطقــه و حتی مســلمانان غربی و اروپایی بســیار گســترده و زیاد اســت و ازاینرو فتــوای اخیــر ابعــاد گســتردهای حتــی خــارج از عراق خواهــد داشــت. ازایــنرو این مخاطــب این فتــوا را نه در عراق بلکه در میان جهان اسالم میتوان دانست. گفتنــی اســت؛ شــهر مقــدس نجــف ر وز دوشــنبه 17آبانمــاه بــا یــک فتــوای تاریخــی همــراه شــد. روز دوشنبه رسانههای عراقی به نقل از دفتر مرجع جهان تشــیع خبر دادند: هر نوع تجارت بــا کاالها و تولیدات اســرائیلی یــا حامــی رژیمصهیونیســتی حــرام اســت. در این گزارش افزوده شــده که در پاســخ به اســتفتای صورتگرفتــه درمورد نحــوه تعامل تجاری بــا این نوع کاالها و مجاز بودن دادوستد با مرا کز یا فروشگاههایی که برخی از سود خود را به حمایت از اسرائیل اختصاص میدهنــد، تا کیــد شــده اســت: تعامــل و دادوســتد بــا تولیــدات اســرائیلی و تولیــدات شــرکتهایی کــه بهصــورت مؤکــد ثابــت میشــود از اســرائیل حمایــت موثری دارند، جایز نیســت. این حکــم و فتوای دینی کمتــر از یکمــاه پــس از برگــزاری نشســتی در اربیــل درباره رژیمصهیونیســتی مطرح شده است. مقلدان و دوســتداران مرجــع عالیقــدر ، آیــتاهلل سیســتانی نهفقط در عراق بلکه در سایر کشورهای منطقه و حتی مســلمانان غربی و اروپایی بسیار گسترده و زیاد است و ازایــنرو فتوای اخیر ابعاد گســتردهای حتی خارج از عراق خواهد داشت. بهعبارتدیگــر ، فتــوای آیتاهلل سیســتانی نهتنها در عــراق افکارعمومــی را علیــه هرگونــه اقــدام و گامی در مســیر ســازش با تلآویو بسیج و همســو خواهد کرد و باعث میشــود تا هیــچ دولتی حتی غربگــرا در عراق قــادر به مطــرح کردن موضــوع عادیســازی روابط با تلآویو نباشــد، بلکه بار سازشگری با صهیونیستها در ســایر کشــورهای اســامی منطقــه را نیــز افزایــش خواهد داد و هزینه ســازش با تلآویو را بســیار بیشــتر از گذشــته خواهد کرد. این فتوا همچنین جنبههای وحدتبخــش و همبســتگی با مــردم فلســطین را نیز دارد و فلسطینیها که طی سالهای گذشته همواره حمایت حداقلــی از دولتهــای وابســته عربی دیده بودنــد، حــال با فتــوای آیتاهلل سیســتانی پشــتگرم بــه حمایت بــرادران مســلمان خود در دیگر کشــورها باشــند و نوعــی وحدت اســامی را بــار دیگر بتــوان در این فتوای تاریخی و ارزشمند میان مذاهب مختلف اسالمی مشاهده کرد. جهاد کفایی درعینحال، صهیونیستها نیز نسبتبه ابعاد نفوذ فتــوای آیــتاهلل سیســتانی و بهطــور کلیتــر جایگاه پرقدرت مرجعیت در جهان اســام باخبر هستند و پیشتر نیز تارنمای اسرائیلی »دیبکا« در سال۲۰۱۹ ، جایــگاه مرجعیــت را بهعنــوان »دشــمن پنهــان« توصیف کرده بود که پروژه »اسرائیل بزرگ« را تهدید میکنــد. در این گزارش آمــده بود: »خطــر واقعی که دولت عبری با آن روبهرو است، از طرف ایران نیست؛ چرا که ایرانیان دشمنان آشکار ما هستند ولی خطر ترسنا ک از طرف عراق است و مشخصا از شهر مقدس نجف و نزد مسلمانان شیعه«. این گزارش افزوده بود که آیتاهلل علی سیستانی، بنیانگذار الحشدالشعبی و صاحــب فتــوای »جهــاد کفایــی« یــک مانــع بزرگ در برابــر منافع راهبردی اســرائیل اســت که درســت مصداق تئوری دشــمن پنهان اســت. ایــن تارنمای اســرائیلی همچنیــن به »قــدرت آیتاهلل سیســتانی بــرای بســیج چهارمیلیــون رزمنــده در چنــد روز و از سراســر جهان بــا فتــوای دوکلمهای« اشــاره کــرده و نوشت: »این فتوا را حتی مقلدان دیگر مراجع بزرگ در نجــف، کربال، قم و مشــهد و شــهرهای دیگر عمل کردنــد و ایــن یــک رویــداد نــادر اســت... او چندیــن موسســه آموزشــی، خدماتی و مالــی ایجاد کــرده که دامنــه فعالیــت آنهــا از موسســات دولت عــراق نیز گســتردهتر اســت، بلکه در بعضی موارد بــه دولت نیز کمک میکنند«.

 

ارسال نظر