|
شناسه خبر: 4542

انتقال باورنکردنی مسی و تلاش پاریس‌سن ژرمن برای خرید رونالدو؛

سال‌های دور از خانه

اینک آخرالزمــان؛ تیتری که بــرای تصویر خداحافظی مسی از هواداران بارســلونا انتخاب شد. هوادارانی که پشت سر ماشین کاپیتان می‌دویدند و جدایی اسطوره تکرارنشــدنی بارســا را بــاور نمی‌کردنــد.

روزنامه «صبح نو» نوشت: اینک آخرالزمــان؛ تیتری که بــرای تصویر خداحافظی مسی از هواداران بارســلونا انتخاب شد. هوادارانی که پشت سر ماشین کاپیتان می‌دویدند و جدایی اسطوره تکرارنشــدنی بارســا را بــاور نمی‌کردنــد. حتــی شــایعه احتمال پیشنهاد ارائه تازه ازسوی بارسلونا و بازگشت لیونل به نیوکمپ هم نتوانست هواداران آبی و اناری در سراسر جهان را آرام کند. تعبیر بیرحمانه یک کابوس و باالخره مسی از بارسلونا جدا شد. این جدایی البته با دیگر جدایی‌های خبرساز تاریخ فوتبال بسیار متفاوت اســت. مارادونا و ناپولــی، زیــدان و یوونتــوس، آنری و آرسنال حتی رونالدو و رئال مادرید. مسی از 13سالگی وارد آ کادمی بارســلونا شد، حتی نارســایی ژنتیکی که موجب توقف رشد طبیعی او شده بود، همینجا درمان شــد. پس از آن بــه وفادارترین اســطوره تاریخ باشــگاه مبدل شد و پیشنهادات سنگین باشگاههای متمول اروپایی را نپذیرفت. کسب 6توپ طال و قهرمانی‌های متعدد در اروپــا، لالیگا، جام حذفی، ســوپرجام، جام باشــگاه‌های جهــان و هــر تورنمنتی کــه حضــور در آن برای بارســا ممکن بود. او و یارانش تاریخ را برای بارسا از نــو نوشــتند. فتــح الکالســیکوهای به‌یادماندنــی، نمایش‌هــای خیره‌کننده‌ای که هرگــز از یادها نخواهد رفت. آخرین بازمانده ژاوی، کاپیتان محبوب و محجوب آبیواناری، نقطه آغاز جدایی نســل طالیــی بود. خالقــان تیکی تا کای مشــهور، ســه‌گانه‌های درخشــان تاریــخ و رکوردهای بیتکــرار. ژاوی اولیــن تکــه پــازل قهرمانی بارســا بود کــه از خانــواده جدا شــد. پــس از او نوبــت به اینیســتا رســید، کاپیتــان دوم و ضلــع دیگــری از ایــن مثلــث تکرارنشــدنی و اینک آخرین ســتاره، آخرین بازمانده از نسل طالیی تاریخ بارسلونا که کارشناسان فوتبال آن را بهتریــن دوران تاریــخ نیوکمــپ می‌خواننــد. تیکیتــا کای چشــم‌نوازی کــه همراهــان زیــادی در ایــن ســال‌ها داشــت اما ســه عنصــر مانــدگار و وفــادار یک‌به‌یک از نیوکمپ رفتند. آخرین بازمانده از نسل طالیی، لیونل محبوب و دوست‌داشتنی بود. ستاره آرژانتینــی، صاحب همــه رکوردهای تاریخــی لالیگا و بارسلونا، غریبه‌آشنای مردم کاتالونیا که آرزو می‌کردند همینجا در نیوکمپ کفش‌هایش را آویزان کنند. تکرار داســتان دراماتیــک رم و توتــی یــا میــان و مالدینی. اما دنیــای فوتبــال بی‌رحمتر از آن شــده کــه حتی به آرزوهای هــواداری بیندیشــد. حکایــت قراردادهای مالی و اسپانسرهای میلیاردی فراتر از رویاپردازیهای هواداران متعصب بارسلوناست. باشگاه آبیواناری بر مبنای فیرپلی مالی و ضرورت تناســب هزینه و درآمد قادر به پرداخت دستمزد مســی نبود، حتی با وجود اینکه اسطوره آرژانتینی حاضر شد بخش قابل‌توجهی از این دستمزد را کاهش بدهد و اصطلاحا به بارسلونا تخفیف بدهد. خریدهای غیرکارشناسی و گرانقیمت بارسا در این دو فصل موجب شده امکان حفظ مسی برای این باشگاه وجود نداشته باشد و در سوی دیگر پاری‌سن‌ژرمن باشگاه متمول فرانســوی آماده برای یک انتقــال بزرگ. همه چیــز زودتر از حــد تصور پیش رفت و لیونل خیلی زود در پاریس با شماره30 باشگاه جدیدش مقابــل دوربینها ایســتاد. انتخاب همین شماره داغ دل بارسایی‌ها را تازه می‌کند. آنها معجزه اعجوبه آرژانتینی را اولی نبار با همین شماره به تماشا نشستند. رونالدو، همبازی مسی؟ لیونــل در پاریــس اتفاقــات تــازهای را تجربــه می‌کند. همبــازی شــدن بــا رامــوس و امباپــه کــه حداقــل از دوستان قدیمی او به شمار نمی‌روند، حتی اگر راموس کاپیتــان متعصــب ســال‌های نه چنــدان دور رئــال با آن تصویر معروف سرشاخ با مســی در قامت کاپیتان بارســلونا از او اســتقبال کرده و خوش‌آمد گفته باشــد یا امباپــه که بیش از مســی بــه کارا کتر کریــس رونالدو علاقه‌مند بوده و او را به‌عنوان الگوی خودش انتخاب کرده اســت. مســی البته در پاریــس دوباره کنــار نیمار قرار میگیرد، همبازی و دوست قدیمی دوران طالیی بارسلونا، دو هنرمند تمام‌عیار در کنار هم. باوجوداین اخبــاری درخصــوص احتمــال اضافــه شــدن کریس رونالدو بــه این جمــع نیز شــنیده شــد. آخرین فصل قــرارداد رونالــدو و یوونتــوس در پیش اســت و فروش این ســتاره گرانقیمــت پرتغالــی دور از ذهن نیســت، هرچند منچستری‌ها در تلاش هستند کریس را یک بار دیگر به اولدترافورد بازگردانند.» پی‌اس‌جی «بیش از هر زمان دیگری مایل به این انتقال است، خصوصا درحالیکه همچنان شایعاتی درباره احتمال جدایی امباپه و پیوستنش به رئال شنیده می‌شود. باشگاهی که نیمار، مســی و رونالدو را همزمان در اختیار داشته باشــد، بــدون تردیــد جذابتریــن باشــگاه فوتبــال جهــان اســت. باوجودایــن گفتــه می‌شــود ایــن خبر موردتایید نزدیکان رونالدو قرار نگرفته و رقیب قدیمی مســی تمایلی ندارد بــا او همبازی شــود. ا گــر رونالدو برای جدایــی از یوونتوس تصمیم قطعــی خودش را بگیرد مقصد احتمالــی یونایتد و بازگشــت به فوتبال انگلستان است. خسارت بیسابقه بارسلونا و لالیگا بارسا بدون مسی، رئالمادرید بدون کریس رونالدو، کمستارهترین الکالسیکو در پیش است حتی ا گر قرار باشــد امباپــه بــه رئالمادرید بپیونــدد، بــاز هم جای خالی ابرستارهها بهسادگی پر نخواهد شد. اللیگا هنوز نمیتواند رقم دقیق خسارات قابل توجه را پیشبینی کند اما انتظــار میرود یکی از ســختترین فصلهای اقتصادی فوتبال اسپانیا در پیش است.

شرایط بارسا هم نگران‌کننده به نظر میرسد. همان قدر که جدایی لیونل مســی از نظر کیفیت فنی اثرگذار خواهد بود، از لحاظ تجاری و برندیگ هم ضرر بزرگی به بارسلونا زده اســت؛ چرا که مســی یکــی از مشــهورترین چهرههای مورد توجه در جهان است و حامیان مالی زیادی مایل به همکاری با این ستاره هســتند که طبیعتا تمایلی به ادامه همــکاری با بارســای بدون مســی نخواهند داشت. طبق تخمینهایی که زده شده، ارزش برند بارسلونا با ازدســتدادن لیونل مســی، 137میلیون یورو افت خواهد کرد. همچنین جدایی مسی باعث خواهد شــد تا تعداد بیننده‌های بازیهای بارسلونا در روزهای بازی کمتر شــود که این موضوع میتواند تــا 17میلیون یــورو در هــر بازی به بارســلونا خســارت مالی وارد کند. پیراهن‌ها و کالاهای مربوط به لیونل مســی در بارســلونا فــروش بســیار زیــادی داشــت که اکنون با جدایی مسی بارسا این درآمد را هم از دست میدهد که این ضرر حدود 43میلیــون یورو خواهد بــود. از طرفــی خــود لیونل مســی هم اسپانســرهایی داشت و در فعالیتهایی تبلیغاتی شرکت میکرد که بارســلونا از آنها نفع میبرد و ا کنون ســود بارسلونا از این فعالیتها هم قطع خواهد شــد کــه این رقم هم 77میلیون یورو تخمین زده شده است. باوجوداین میزان خسارت بارسا و لالیگا همچنین در سوی دیگر سود PSG و لوشامپیونه فرانسه از این انتقال بیش از ارقام ذکرشــده به نظر میرســد و در گزارش‌های مالی رسمی در هفته‌های آتی اعلام خواهد شد.

ارسال نظر