|
شناسه خبر: 5932

سرمقاله

فرماندهی واحد برای اصلاحات اقتصادی

دولت سیزدهم در معرض چند تصمیم مهم اقتصادی برای کشور قرار دارد که هم جنبه درمانی برای اقتصاد کشور دارند و هم می‌توانند فرصت‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنند. اصلاح ساختار بودجه برای حل مساله کسری بودجه و تورم ، تعیین تکلیف ارز ترجیحی، کم کردن یارانه پنهان، سه نمونه مهم از این مسائل هستند که نیازمند تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت است. تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی هم‌نظرند که گریزی از این تصمیم‌ها نیست و برای چاره مشکلات اقتصادی کشور باید با این مسائل مواجه شد. در چنین شرایطی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و همراهی جامعه هستیم. یکی از عوامل موثر بر اعتماد و آرامش جامعه، فرماندهی واحد اقتصادی است که موجب می‌شود یک صدا از دولت در زمینه اصلاحات و تصمیمات اقتصادی بیرون آید. این فرماندهی واحد هم از هزینه‌های این اصلاحات می‌کاهد و هم موجب اعتماد بیشتر جامعه خواهد شد. فرماندهی واحد هم روند اتخاذ تصمیمات را بهتر جلو می‌برد هم به اجرای تصمیم‌ها کمک خواهد کرد.

ارسال نظر