|
شناسه خبر: 7903

سرمقاله

قدرت‌های موازی

نگاه برخی گروه‌های سیاسی به قدرت، بسیار ساده‌انگارانه و غیرواقعی است. در طول سال‌های گذشته این افراد با پاک کردن صورت مساله اصلی و با دور زدن واقعیت‌ها تعریفی تک‌بعدی از قدرت ارائه داده‌اند. این افراد مساله قدرت را در اقتصاد تخفیف داده و قدرت بازدارندگی کشور را در جهت مخالف توسعه و پیشرفت کشور تعریف کرده‌اند. وقایع اوکراین و افغانستان نشان داد که اساسا در محیط منطقه‌ای ایران، هرگونه ساده‌انگاری و سهل‌اندیشی هزینه‌های فراوانی خواهد داشت؛ چه اعتماد و اتکا به قدرت غرب و آمریکا نماد این ساده‌اندیشی باشد، چه غافل شدن از افزایش قدرت بازدارندگی، هر دو به یک اندازه خطرناک و پرهزینه هستند. راه رسیدن به پیشرفت نه از امنیت کرایه‌ای که اتفاقا از یک دولت و استیت قدرتمند و قوی می‌گذرد؛ دولتی که معطل حمایت و هدایت غرب نمی‌ماند و توان دفاع از خود را به اندازه‌ای که دیگر کشورها به طمع نیفتند دارد. این گونه است که باید سخن از قدرت‌های موازی به جای تقابل قدرت نرم و سخت کنیم. قدرت‌های موازی علیه یکدیگر نیستند، مکمل یکدیگرند.

 

ارسال نظر