۲۵۱۵

طرح شفافیت آرا چگونه به صحن مجلس بازمی‌گردد؟+تصویر نامه 50 نماینده

بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس به ‌صورت قیام و قعود شدند.

بیش از ۵۰ نفر نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس به‌صورت قیام و قعود شدند.

این نمایندگان مجلس طی نامه ای به هیات رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۱۳۰ قانون آئین نامه داخلی برای رای گیری مجدد شفافیت آراءنمایندگان و اعمال ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ آیین نامه به صورت قیام و قعود شدند. 


 

ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس ناظر بر این است که اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمی‌‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.

همچنین ماده 120 می‌گوید: در مورد ذیل أخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود:
هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان به ‏جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏ گیرى به‌عمل مى ‏آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به‌طور علنى به رأى گذاشته مى‏شود.
ماده 121 هم تاکید دارد در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها مى‏ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند.
تبصره این ماده می‌افزاید اسامى موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانى که در رأى‏ گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده‏ اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مى ‏گردد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...